TIVIA Uusimaa ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on TIVIA Uusimaa ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Uusimaa.

Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry (jäljempänä ”TIVIA”) alueellinen jäsenyhdistys.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikan parissa työskentelevien ammattilaisten ja muiden toimialasta kiinnostuneiden henkilöiden verkottuneena yhteisönä sekä edistää toimialan kehittymistä ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Yhdistys seuraa aktiivisesti alan kehityssuuntia, toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tarjoaa jäsenilleen yhteisölliset toiminnan puitteet sekä mahdollisuuden ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota, eikä sen toiminta muutenkaan voi muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

3§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, kokouksia, koulutus-, keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Lisäksi yhdistys harjoittaa viestintää sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaa, sekä voi antaa lausuntoja ja myöntää tunnustuksia.

4§ Varojen hankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua. Yhdistys voi myös ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen syyskokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenluokalle erikseen TIVIAn liittokokouksen päätökseen pohjautuen.

Yhdistys voi lisäksi järjestää maksullisia tarkoituksen edistämiseen liittyviä tapahtumia, koulutustilaisuuksia, kursseja, huvitilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan talkootyötä erilaisissa tapahtumissa ja näin kerätä varoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista varten.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§ Yhdistyksen jäsenyys

5.1. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenten äänioikeudet

Yhdistyksessä voi olla yritys-, yhteisö- ja henkilöjäseniä.

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset yritys- ja henkilöjäsenet sekä rekisteröidyt jäsenyhdistykset.

Jäsenyhdistyksiä voivat olla alan yhdistykset ja harrastuskerhot sekä opiskelijayhdistykset.

Nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle 15-vuotias henkilö.

Perhejäseneksi voidaan ottaa varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö.

Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Nuoriso- ja perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kukin yhdistyksen varsinainen jäsen voi oman äänensä lisäksi käyttää valtakirjalla korkeintaan kahden (2) henkilöjäsenen ääntä.

Rekisteröidyillä jäsenyhdistyksillä on yksi ääni alkavaa viittäkymmentä varsinaista jäsentään kohden, kuitenkin niin, että jäsenyhdistyksellä on enintään kolme (3) ääntä.

Yritysjäsentä ja jäsenyhdistystä edustaa yhdistyksen kokouksissa yritysjäsenen tai jäsenyhdistyksen nimeämä edustaja, joka luovuttaa valtakirjansa kokouksen toimihenkilölle tarkastettavaksi ja äänimäärän varmentamiseksi.

5.2. Jäseneksi liittyminen

Hallitus hyväksyy uuden jäsenen kirjallisen tai sähköisen hakemuksen perusteella, tai hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

5.3. Jäsenmaksu

Jäsenmaksujen suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

5.4. Eroaminen ja erottaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle, jäsenrekisterin hoitajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli jäsen on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksunsa kolme (3) kuukautta eräpäivästä, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut menettelyllään huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti tai tuomittu vankeusrangaistukseen. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), mutta enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä voidaan valita enintään kaksi (2) varajäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja talousjohtajan. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Sekä puheenjohtaja että hallituksen jäsenet voidaan valita tehtäväänsä enintään kahdeksi (2) toimikaudeksi peräkkäin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti sähköpostitse.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos hallitus niin päättää, hallituksen jäsen voi kokouksen aikana osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä esitettävät asiat ja panee täytäntöön kokousten päätökset
 3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 4. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 5. on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle toimihenkilöitä
 6. laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset
 7. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 8. vastaa yhdistyksen viestintä- ja julkaisutoiminnasta
 9. hyväksyy uudet verkostot ja päättää verkostojen lopettamisesta
 10. hyväksyy ja erottaa jäsenet
 11. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja talousjohtaja yhdessä.

8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta.

Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta hallitukselle.

Varsinaisia tilin- tai toiminnantarkastajia yhdistyksessä on yksi (1) ja hänellä yksi (1) varahenkilö.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous 15. joulukuuta mennessä hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen ja kutsu julkaistaan myös yhdistyksen internet-sivuilla.

9.1. Kevätkokouksissa käsiteltävät asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto.
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.2. Syyskokouksissa käsiteltävät asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään hallituksen jäsenten määrä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 8. valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

11§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6 äänten enemmistöllä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen arvojen mukaista toimintaa harjoittavalle, yhdelle tai useammalle rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

12§ Muut määräykset

Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 


Yhdistyksen säännöt on hyväksytty kevätkokouksessa 29.4.2024